Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 29 d. BFK posėdis

 

  1. Klausimai, susiję su darbu šalinant valstybės institucijų darbo trūkumus atliekant prekių muitinį įvertinimą ir surenkant mokesčius.
  2. KONSTATUOTA:

   klausius ir apsvarsčius pranešimus apie Valstybės saugumo departamento kartu su kitomis valstybės institucijomis atlikto tyrimo metu atskleistus valstybės institucijų darbo trūkumus atliekant prekių muitinį įvertinimą ir surenkant mokesčius, taip pat apie Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbą šalinant šių institucijų darbo trūkumus konstatuota, kad pastarosios institucijos tinkamai nebuvo pasirengusios nuo šių metų gegužes mėnesio pradėti įgyvendinti Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) nuostatas prekių muitinio įvertinimo klausimais.

   2001 m. liepos-rugpjūčio mėn. atlikto aukščiau nurodyto tyrimo metu atskleisti kai kurie valstybės institucijų darbo trūkumai atliekant prekių muitinį įvertinimą ir surenkant mokesčius nėra pašalinti iki šiol ir yra pagrindo manyti, kad Lietuvos muitinėse deklaruojama prekių muitinė vertė ir toliau apgaulės būdu yra dažnai sumažinama iki itin mažo dydžio vengiant sumokėti priklausančius mokesčius. Tai patvirtina ir papildomo tyrimo duomenys rodantys, kad muitinėse ir toliau didėja deklaruojamų prekių kiekiai, kurių muitinė vertė yra itin mažo dydžio , o muitinių administruojami mokesčiai nesurenkami ir nuolatos mažėja.

   Kovos veiksmai su apgaule atliekant prekių muitinį įvertinimą ir su mokėti mokesčius vengiančiais šių prekių importuotojais bei kitais nesąžiningais prekeiviais nėra tinkamai koordinuojami konkrečioje tokias funkcijas bei atsakomybę galinčioje prisiimti valstybės institucijoje. Respublikos Prezidento nurodymu dėl veiksmų suaktyvinimo siekiant užtikrinti efektyvią kovą su kontrabanda bei su ja susijusia korupcija, kitais neigiamais socialiniais ir ekonominiais reiškiniais iš Specialiųjų tyrimų tarnybos (veiklos koordinatorius), Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės kontrolės ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos pareigūnų sudaryta darbo grupė, be kita ko, 2001m.liepos-rugpjūčio mėn. tyrusi ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos darbą atliekant importuojamų prekių muitinį įvertinimą bei surenkant mokesčius, iš esmės tik konstatavo šio departamento veiklos trūkumus ir pateikė siūlymus jiems pašalinti. Tačiau į kai kuriuos esminius šios darbo grupės pasiūlymus iki šiol nėra atsižvelgta. Pavyzdžiui, nėra parengti ir inicijuojami siūlymai dėl baudžiamosios atsakomybės už muitinės apgaulę – veiką, kai asmuo apgaulės būdu (pateikdamas muitinei neteisingus duomenis) suklaidina muitinę ir taip visai ar iš dalies nesumoka importo ar eksporto muitų ir mokesčių, taip pat nėra įgyvendinami pasiūlymai dėl muitines sistemos pareigūnų asmeninės atsakomybės įtvirtinimo bei valstybės institucijų veiklos koordinavimo sprendžiant muitų ir kitų mokesčių surinkimo problemas.

   NUSPRĘSTA

   1. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

   1) parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, kuriuose būtų sprendžiami baudžiamosios atsakomybės už muitinės apgaulę, taip pat muitinės sistemos pareigūnų asmeninės atsakomybės už Muitinės kodekso nuostatų nevykdymą ar netinkama šių nuostatų vykdymą klausimai ir ne vėliau kaip iki 2001 m. lapkričio 30 d. šiuos projektus nustatyta tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Seimui;

   2) parengti Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo” papildymo projektą, kuriame būtų nuostatos, įpareigojančios užsienio šalių fizinius ir juridinius asmenis, įgyjančius brangų turtą Lietuvos Respublikoje, deklaruoti pajamas taip pat kaip ir visi Lietuvos gyventojai ir ne vėliau kaip iki 2001 m. lapkričio 30 d. šį projektą nustatyta tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Seimui;

   3) ne vėliau kaip iki 2001 m.lapkričio 30 d. patikslinti Finansų ministerijos nuostatus numatant šiai institucijai privalomą funkciją koordinuoti valstybės institucijų veiksmus sprendžiant visus prekių muitinio įvertinimo ir muitų bei kitų mokesčių surinkimo klausimus, taip pat įtvirtinant Finansų ministerijos pareigūnų asmeninę atsakomybę už šios funkcijos netinkamą atlikimą.

   4) išnagrinėti ir apsvarstyti galimybes bei būdus kaip būtų galima valstybei perpirkti žema kaina prekes iš importuotojų , kurie muitinio įvertinimo metu deklaruodami nepagrįstai mažą importuojamų prekių vertę vengia sumokėti muitus bei kitus mokesčius. Apie rezultatus ir priimtus sprendimus informuoti Seimo Biudžeto ir finansų komitetą ne vėliau kaip iki 2001m. lapkričio 30 d.

   2. Pasiūlyti Vidaus reikalų ministerijai kartu Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos banku bei kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis apsvarstyti klausimą dėl priemonių, kuriomis galima būtų sugriežtinti kredito įstaigos kliento ar jo atstovo tapatybės nustatymo tvarką, kai klientas kreipiasi į banką ar kitą kredito įstaigą dėl tos banko sąskaitos atidarymo, indėlio įnešimo ar kitokio piniginio sandorio sudarymo, ir ypač tais atvejais, kai klientas kreipiasi dėl distancinių banko sąskaitų atidarymo bei šių sąskaitų valdymo. Esant būtinumui keisti ir papildyti galiojančius įstatymus, atitinkamus pasiūlymus šiuo klausimu ne vėliau kaip iki 2001 m. lapkričio 30 d. nustatyta tvarka pateikti Vyriausybei bei Seimo Biudžeto ir finansų komitetui.

   3. Pasiūlyti Užsienio reikalų ministerijai kartu su Ūkio ministerija ir Finansų ministerija apsvarstyti galimybes, kaip aktualūs prekių muitinio įvertinimo klausimai galėtų būti sprendžiami pasinaudojant Lietuvos užsienio ambasadorių bei ekonomikos konsulatų teikiama pagalba bei informacija, taip pat kuo skubiau spręsti muitinių bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo su Kinija bei kitomis šalimis, iš kurių į Lietuvą gabenamos tradiciškai pigios prekės, klausimus. Apie rezultatus ir priimtus sprendimus informuoti Seimo biudžeto ir finansų komitetą ne vėliau kaip iki 2001 m. lapkričio 19 d.

   4. Pasiūlyti Finansų ministerijai kuo skubiau spręsti turgavietėse dirbančių prekeivių, turinčių Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotus patentus, veiklos buhalterinės apskaitos sutvarkymo bei kasos aparatų naudojimo klausimus. Apie priimtus sprendimus bei parengtus reikalingų įstatymu bei kitų teisės aktų projektus informuoti Seimo Biudžeto ir finansų komitetą ne vėliau kai iki 2001 m. lapkričio 19 d.

   5. Pasiūlyti Ūkio ministerijai kartu su kitomis suinteresuotomis ministerijomis bei nevyriausybinėmis institucijomis išnagrinėti būdus ir galimybes, kaip būtų galima paskatinti bei spręsti turgavietėse dirbančių prekeivių, turinčių Valstybės mokesčių inspekcijos išduotus patentus, kooperatyvų steigimą ir laipsnišką patentų panaikinimą tokiai prekeivių veiklai. Kartu apsvarstyti klausimą, kaip reikėtų pakeisti ir papildyti galiojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, kad parduotos uždaros akcinės bendrovės naujieji savininkai, privaloma tvarka ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios bendrovės įsigijimo datos, nustatyta tvarka atliktų registraciją, ir tuo atveju kai aukščiau nurodytu savininku taptų asmuo ne Lietuvos rezidentas, kad pastarasis asmuo neturėtų teisės išvežti iš Lietuvos teritorijos jo įsigytosios uždarosios akcinės bendrovės buhalterinių ir kitų dokumentų ir negalėtų sunaikinti šių dokumentų. Asmenims nepaisantiems šių reikalavimų, turėtų būti numatytos sankcijos, jų tarpe ir įsigytos akcinės bendrovės turto arešto galimybė. Apie pasiūlymų nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus bei siūlymus informuoti Seimo Biudžeto ir finansų komitetą ne vėliau kai iki 2001 m. lapkričio 30 d.

  3. Apsvarstytas Akcizų įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo panaikinimo ir Akcizų įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1026.
  4. Įstatymo projekto tikslas – numatyti, kad sumokėtas akcizas už gazolius ir (arba) jų pakaitalus, skirtus naudoti kaip degalai (variklių kuras) žemės ūkyje ir vidaus vandenų žuvininkystėje, kompensuojamas. Kompensacijos dydis būtų apskaičiuojamas pagal faktinį žemės ūkio subjektų įsigytą gazolių kiekį (pateikus jų įsigijimo dokumentus), tačiau neviršijant 120 litrų vienam žemės ūkio naudmenų hektarui ir (arba) 275 litrų vienai tonai tvenkiniuose ir kituose vidaus vandenyse sugautų ir realizuotų žuvų.

   Nuspręsta:

   Pritarti pateiktam įstatymo projektui atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas (redakcines).

  5. Apsvarstytas Biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-186.
  6. Projekto tikslai ir uždaviniai:

   - Patikslinti valstybinių aukštųjų mokyklų statusą disponuojant valstybės biudžeto lėšomis.

   - Projekte siūlomų nuostatų teisinio reguliavimo būklė šiuo metu;

   - Valstybinės aukštosios mokyklos pagal finansinės atskaitomybės tvarką šiuo metu priskiriamos biudžetinėms įstaigoms;

   - Projekte siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos;

   - Projekte siūloma nustatyti, kad asignavimai aukščiausios kvalifikacijos specialistų bei mokslininkų aukštosiose mokyklose rengimo užtikrinimo ir plėtojimo programai įgyvendinti būtų skiriami bendrąja suma, neišskiriant šių lėšų į paprastąsias ir nepaprastąsias išlaidas.

   Nuspręsta:

   Įstatymo projektą atmesti.

   1. Įstatymo projekte siūlomos nuostatos, neskirstyti mokslo institucijoms skiriamų valstybės biudžeto asignavimų į paprastąsias ir nepaprastąsias išlaidas, yra iš dalies įtvirtintos Aukštojo mokslo įstatyme. Šio įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad “Valstybės biudžeto lėšos aukštajai mokyklai skiriamos bendra suma: paprastosios išlaidos (neišskiriant lėšų darbo užmokesčiui) ir valstybės investicijų programoje numatyti valstybės biudžeto asignavimai nepaprastosioms išlaidoms.”

   Vyriausybės parengtame 2002 metų valstybės biudžeto projekte, asignavimai Mokslui ir studijoms numatyti paprastosioms ir nepaprastosioms išlaidoms, neišskiriant asignavimų darbo užmokesčiui.

   2. Nepritarti siūlymui skirti asignavimus mokslo institucijoms bendrąja suma (neišskiriant nepaprastųjų išlaidų), kadangi tai prieštarauja Valstybės investicijų įstatymo nuostatoms, kuriose numatyta, kad yra rengiama “Valstybės investicijų programa - valstybės investavimo strategiją nustatantis dokumentas, kuriame numatomos lėšos, reikalingos valstybės remiamų programų investiciniams projektams įgyvendinti, finansavimo šaltiniai ir šių investicinių projektų įgyvendinimo terminai.” Todėl priėmus siūlomą nuostatą valstybė negalės formuoti investicijų politikos švietimo ir mokslo srityje.

  7. Apsvarstytas Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio pakeitimo bei papildymo ir 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-896(2).

Parengto įstatymo projekto tikslas – suteikti galimybes skurdžiai finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžeto švietimo, mokslo ir studijų bei kultūros įstaigoms disponuoti savo uždirbtomis už visuomenei teikiamas paslaugas, iš mokslinės ar iš ūkinės veiklos gautomis pajamomis. Per pastaruosius kelerius metus labai sumažėjo biudžeto skiriamos lėšos kultūrai, mokslui ir (iš dalies) švietimui. Bibliotekos, muziejai, kultūros centrai, visų tipų mokyklos, mokslo tyrimo įstaigos labai sunkiai versdamosi ieško ir randa įstatymų nedraudžiamų būdų prie nepakankamo valstybinio finansavimo dar prisidurti papildomų lėšų, kurias panaudoja tiek savo pagrindinei veiklai, tiek ir kitoms savo būtiniausioms reikmėms – remontui, reikalingai įrangai įsigyti ir kt.

Nuspręsta:

Įstatymo projektą atmesti.

  1. Siekiant racionaliau naudoti valstybės piniginius išteklius (mažinti skolinimosi poreikį Iždo piniginių srautų subalansavimui) ir įdiegti centralizuotą Valstybės iždo sistemą (didinti valstybės finansinių išteklių naudojimo skaidrumą), priimtas naujos redakcijos Biudžeto sandaros įstatymas, kurio 13 straipsnio 3 punkte ir 22 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamas sudaro ir biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos už suteiktas paslaugas. Šios lėšos priskiriamos specialiosioms programoms ir naudojamos laikantis šių principų: visos įmokėtos specialiosios lėšos atitenka jas sumokėjusiai biudžetinei įstaigai ir jeigu einamaisiais metais biudžetinė įstaiga jų nepanaudojo, lėšų likutis perkeliamas į kitus metus. Todėl priėmus šias nuostatas, išliko asignavimų valdytojų galimybė lėšas, gautas už suteiktas paslaugas, naudoti laisvai ir savarankiškai.
  2. Įstatymo projekte siūloma nuostata, kad valstybės ir savivaldybių švietimo, mokslo ir studijų bei kultūros institucijų ir įstaigų pajamos, gaunamos už suteikiamas paslaugas tik įtraukiamos į apskaitą, negali būti įgyvendinta, kadangi pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą (9-10 str.) įvykusios ūkinės operacijos, tarp jų ir valstybės biudžeto pajamų surinkimo operacijos, turi būti fiksuotos apskaitos dokumentuose, kurie šiuo atveju gaunami per kredito įstaigas mokesčių inspekcijoje, nes tik ji administruoja (vadinasi, ir apskaito) gautas įplaukas. Pagal baigiamą diegti valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (Valstybės iždo NAVISION sistema) išlaidos iš valstybės iždo bendros sąskaitos daromos pagal asignavimų valdytojų savarankiškai parengtas ir pateiktas mokėjimų paraiškas. Toks mokėjimas neįmanomas, jei nebus valstybės ižde gautos ir fiksuotos realios įplaukos, iš kurių atliekami mokėjimai.

  1. Apsvarstytas Policijos finansavimo strategijos įstatymo projektas IXP-797.
  2. Projekto tikslai ir uždaviniai:

   Viešosios tvarkos palaikymas ir visuomenės bei asmens saugumo valstybėje užtikrinimas yra viena iš pagrindinių valstybės funkcijų. Todėl šiuo projektu siekiama nustatyti policijos finansavimo strategiją, kuri sudarytų sąlygas šių uždavinių įgyvendinimui.

   Nuspręsta:

   Įstatymo projektą atmesti.

   1. Įstatymų, susiejančių atskirų visuomenės veiklos sričių finansavimą, su pagrindiniais makroekonominiais ( santykis su bendruoju vidaus produktu) rodikliais, priėmimas prieštarauja strateginio planavimo ir programinio biudžeto sudarymo principams, numatantiems, kad lėšos programoms vykdyti turi būti skiriamos įvertinant valstybės strateginius tikslus, visuomenės poreikius, programų vykdymo rezultatus ir jų efektyvumą.

   2. Išskirtinių sąlygų sudarymas atskiriems valstybės biudžeto asignavimų valdytojams valstybės biudžeto procesą daro neskaidrų, kadangi atskiriems asignavimų valdytojams netaikomi bendri išlaidų formavimo principai.

   3. Atkreipti dėmesį į Policijos departamento finansavimą svarstant 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

  3. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl LR 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projektas IXP-534.
Projekto tikslai ir uždaviniai:

Nutarimo projekto “Dėl Lietuvos Respublikos 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos” tikslas – įvykdyti Lietuvos Respublikos Seimo statuto 225 straipsnio nuostatą – parengti ir pateikti Seimo Pirmininkui praėjusių metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą, kuri iki š.m. lapkričio 20 d. turi būti Seime apsvarstyta ir priimtas nutarimas dėl valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam nutarimo projektui Nr.IXP-534.

ĮVERTINUS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS IŠVADĄ “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2000 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS”:

  1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei :
   1. Paspartinti nacionalinių valstybės sektoriaus apskaitos standartų, atitinkančių tarptautinius apskaitos standartus rengimą bei taikymą.
   2. Atkreipti dėmesį į valstybės sektoriaus vidaus kontrolės būklę bei paspartinti vidaus audito sistemos diegimą.
   3. Nustatyti nacionalinių teatrų, koncertinių organizacijų ir kitų kultūros įstaigų teisinį statusą.

  2. Pasiūlyti Finansų ministerijai:

2.1. Patikslinti biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarką, kad ji atitiktų tarptautinius apskaitos standartus bei bendruosius apskaitos principus.

2.2. Sustiprinti mokėjimo paraiškų, kurias teikia asignavimų valdytojai, poreikio analizę, kad asignavimų valdytojų sąskaitose metų pabaigoje nesusidarytų nepanaudotų lėšų likutis.

2.3. Nustatyti nacionalinių teatrų, koncertinių organizacijų ir kitų kultūros įstaigų ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų finansinės apskaitos ir atskaitomybės sudarymo tvarką

  1. Apsvarstytas Seimo statuto "Dėl statuto 46 straipsnio papildymo" projektas IXP-1054.
  2. Teikiamo Seimo statuto “Dėl statuto 46 straipsnio papildymo” projekto tikslas – sustiprinti Seimo mažumos įtaką priimant sprendimus Seime.

   Atsižvelgiant į tai, kad Seimo Biudžeto ir finansų komitetas yra vienas svarbiausių parlamento komitetų, tikslinga suteikti Seimo mažumai galimybę aktyviau dalyvauti šio komiteto veikloje bei turėti didesnę įtaką sprendimų priėmimui. Panaši praktika egzistuoja užsienio valstybėse ir yra laikoma sėkmingu parlamento daugumos ir mažumos statuso balanso užtikrinimo garantu.

   Nuspręsta:

   Pritarti Seimo statuto projektui.

  3. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1018.
  4. Teikiamame įstatymo projekte numatyta, kad Rezervinį (stabilizavimo) fondą steigia ir jo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nustatyta, kad šio fondo lėšos gali būti naudojamos pensijų sistemos reformai finansuoti, Lietuvos valstybės rezervo piniginėms lėšoms, reikalingoms ūkio funkcionavimui palaikyti ekstremalių situacijų bei ekonominės grėsmės sąlygomis, sukaupti ir atkurti, išlaidoms, susijusioms su šio fondo valdymu, taip pat laikinai gali būti naudojamos valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti. Fondo lėšų naudojimo tikslai numatyti atsižvelgiant į kitų valstybių patirtį steigiant ir naudojant analogiškus rezervinius fondus

   Nuspręsta:

   1. Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui (IXP-1018), atsižvelgus į Teisės departamento pastabas;

   2. Pasiūlyti įstatymo projekto 3 sakinyje žodį “laikinai” pakeisti žodžiu “grąžintinai’.

  5. Apsvarstyti LR Vertybinių popierių komisijos, Finansų ministerijos, Mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte Nr.IXP-1070 numatyti asignavimai. Galutinį sprendimą Komitetas priims 2001 11 19 d. komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 29.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas