Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-10-24

Komitetas 2001-10-24 posėdyje svarstė Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektą Nr.IXP-990. Posėdyje dalyvavo Seimo narys A.Melianas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos centro vadovas V.Ilgius, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė T.Birmontienė. Įstatymo projektu siekiama skatinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) kūrimąsi, stiprėjimą ir plėtrą, įteisinti galimybę pasitelkti NVO valstybės ir savivaldybių institucijų uždavinių įgyvendinimui, skatinti efektyvesnį ir skaidresnį valstybės ir savivaldybių lėšų panaudojimą NVO programų finansavimui. Komiteto nuomone, projektas svarstytinas, bet taisytinas. Komitetas nusprendė pasiūlyti pagrindiniam komitetui daryti svarstyme pertrauką, klausymuose aptarti projektą su suinteresuotų Seimo komitetų atstovais. Be to, projektą reikėtų paskelbti visuomenei.

Dalyvaujant Seimo nariui D.Barakauskui, Teisės instituto Teisinės sistemos tyrimo skyriaus vedėjui P.Ragauskui, Valstybinės lošimų priežiūros komisijos pirmininkui Č.Blažiui, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktoriui A.Piliavecui ir “Olimpic casino” - viešieji ryšiai - atstovei J.Urbonavičienei, Komitetas svarstė Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-915, Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektąNr.IXP-916, Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-915A ir Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-916A. Komitetas nepritarė įstatymų projektams, nes jie tobulintini. Atsižvelgta, kad projektai pateikėjų iniciatyva tobulinami.

Komitetas, sukvietęs Ūkio ministerijos viceministrą N.Eidukevičių, Ūkio ministerijos Energetikos departamento atstovą A.Ignotą, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pirmininkę R.Petrauskienę ir Tarybos narį S.Gegelį, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotoją V.Sidzikauską, Konkurencijos tarybos atstovą A.Mačioką, Lietuvos vartotojų sąjungos pirmininką K.Masalską ir Sąjungos narę R.Brazauskienę, Lietuvos darbininkų sąjungos atsakingąją sekretorę R.Krupavičienę, aptarė klausimą “Dėl šilumos vartotojų teisių gynimo” Lietuvos darbininkų sąjungos Koordinacinės tarybos nutarimo “Dėl šilumos ūkio” pagrindu. Nutarta grįžti prie klausimo svarstymo gavus papildomus dokumentus.

Taip pat svarstytas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro raštas dėl pastato Gedimino pr. 40 patalpų perėmimo iš Centro ir perdavimo Teisingumo ministerijos dispozicijon. Svarstyme dalyvavo Teisingumo ministerijos sekretoriaus pavaduotojas J.Akstinas, Teismų departamento direktorius R.Bakšys, Vilniaus apygardos teismo pirmininkas A.Šumskas, Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja V.Karklelienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė D.Kuodytė. Komitetas nusprendė: a) pripažinti, kad teismams Vilniuje trūksta patalpų ir tai kliudo asmenims tinkamai ginti savo teises ir įstatymo saugomus savo interesus. Tačiau ši problema neturi būti sprendžiama Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sąskaita, nes ši institucija saugo žmogaus teisių požiūriu svarbias vertybes, b) paprašyti Vyriausybės apsvarstyti priemones teismų aprūpinimo patalpomis, atsižvelgti, kad tokių priemonių planas galėtų būti numatytas atitinkamame teisės akte, pvz. Teismų įstatymo įgyvendinimo įstatyme ar pan., c) paprašyti Teisingumo ir Finansų ministrų pateikti Žmogaus teisių komitetui pasiūlymus, kaip galėtų būti pakoreguotas 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, kad būtų sudarytos finansinės sąlygos bent iš dalies išspręsti Apeliacinio teismo, Vilniaus apygardos teismo ir Vilniaus II apylinkės teismo darbo sąlygos.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 25.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas