Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. spalio 22 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-40(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir Seimo nario J.Razmos pasiūlymui įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamame 1 straipsnyje išbraukti žodžius "mirusių asmenų įpėdiniams" ("už" balsavo 7, "prieš" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Julius Veselka.

 

2.SVARSTYTA:

Valstybės turto fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-504.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą ir išdėstyti jį taip:

“1 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“Turto fondo administracijos vadovo mėnesinis darbo užmokestis negali viršyti 5 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžių,skelbiamų Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Kitų Turto fondo darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis negali viršyti 80% Turto fondo administracijos vadovo mėnesinio darbo užmokesčio.Turto fondo administracijos vadovo ir jo pavaduotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką nustato Turto fondo valdyba.

2 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2002 m.sausio pirmos dienos pakeisti Lietuvos Respublikos Valstybės Turto fondo įstatus, įtvirtinant šio įstatymo 1 straipsnio nuostatas.

3 straipsnis. Šio įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio pirmos dienos, išskyrus įstatymo 2 straipsnį.”

2. Komiteto paskirta pranešėja Sigita Burbienė.

 

3.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos " projektas IXP-534.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam nutarimo projektui.

2. Pasiūlyti Finansų ministerijai įvertinti ir atsižvelgti į Valstybės kontrolės išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos.

3. Komiteto paskirta pranešėja Kazimira Danutė Prunskienė.

 

4.SVARSTYTA:

Prekybos įstatymo ir LR Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos prekybos įstatymo įgyvendinimo" pripažinimo netekusiais galios" įstatymo projektas IXP-1019.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja Birutė Vėsaitė.

 

5.SVARSTYTA(bendru sutarimu):

Alkoholio kontrolės įstatymo 4 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1020(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja Birutė Vėsaitė.

 

6.SVARSTYTA:

Įmonių rejestro įstatymo 10(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1021.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja Birutė Vėsaitė.

 

7.SVARSTYTA:

Seimo narių A.Macaičio ir J.Raistenskio bei P.Vilko pasiūlymai Lietuvos Respublikos skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo projektui IXP-941(4).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Seimo narių A.Macaičio ir J.Raistenskio pasiūlymui įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytą datą iš 2002 m. kovo 1 d. pakeisti į 2001 m. lapkričio 30 d. - bendru komiteto narių sutarimu.

2. Pritarti Seimo nario P.Vilko pasiūlymui:

- pakeisti įstatymo projekto 5 straipsnyje nurodytą datą iš 2002 m. gegužės 1 d. į 2002 m. kovo 1 d.;

- pakeisti įstatymo projekto 6 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytą datą iš 2002 m. kovo 1 d. į 2002 m. sausio 1 d.- bendru komiteto narių sutarimu.

 

8.SVARSTYTA:

Seimo nario P.Gražulio pasiūlymas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-460(4SP)

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo nario P.Gražulio pasiūlymui įstatymo projekto 1 straipsnyje įrašyti žodžius "suderinusi su religinėmis bendruomenėmis" ("už" - 9; "prieš" balsavo 5 komiteto nariai).

9-10.SVARSTYTA:

Pasirengimas 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto IXP-1070 ir Seimo rezoliucijos "Dėl 2002, 2003 ir 2004 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" projekto IXP-1071 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Uspaskich, R.Paksą ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

11.SVARSTYTA:

Pasirengimas Valstybės investicijų 2002-2004 metų programos projekto IXP-1070(pr.) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, E.Maldeikį ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

12.SVARSTYTA:

Pasirengimas Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-492 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2001 10 23.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas