Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001.10.22 posėdį

2001 m. spalio 22 dienos posėdyje Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 3, 8, 10,15, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP –411 ir nusprendė: svarstymą pratęsti kitame posėdyje.

- Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektus IXP–965 ir 472 ir nusprendė: siūlyti Seimui apjungti šiuos projektus į vieną ir prašyti Vyriausybės išvados, kadangi padidės asignavimai valdymo išlaidoms.

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1045 ir nusprendė išvados projekto rengėjais paskirti Alvydą Ramanauską ir Eligijų Masiulį.

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir priedėlio IV skirsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1046 ir nusprendė išvados projekto rengėjais paskirti Algimantą Valentiną Indriūną ir Klemensą Rimšelį.

- Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektą IXP-990 ir nusprendė: prašyti Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos išvadų šiam projektui bei išvadų rengėjais paskirti Gintarą Didžioką ir Eligijų Masiulį.

- kartu su projektu IXP-990, pateiktus Asociacijų įstatymo 10 ir 11 straipsnių papildymo, Labdaros ir paramos fondų įstatymo 9 ir 10 straipsnių papildymo, Visuomeninių organizacijų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymų projektus IXP-991-994 ir nusprendė prašyti LSA išvadų bei išvadų projektų rengėjais taip pat paskirti Gintarą Didžioką ir Eligijų Masiulį, o Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-994 išvados projekto rengėjais paskirti Alfonsą Puloką, Valdemar Tomaševski ir Algį Rimą.

Komitetas, paskirtas papildomu svarstė:

- Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos“ projektą IXP- 534 ir jam pritarė;

- Valstybės kontrolės ir Valstybės kontrolės įstatymo 2, 9, 25, 29 straipsnių pakeitimo bei 10 ir 50 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymų projektus IXP-906 ir IXP-470 ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui apjungti juos į vieną projektą ir paprašyti Vyriausybės išvados;

- Lobistinės veiklos įstatymo 2, 3, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-518 ir nusprendė: Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą ir komiteto pasiūlymus:

1) iš 4 straipsnio 1 dalies išbraukti žodžius “lobistinės veiklos ataskaitas” kaip perteklinius, nes lobistinės veiklos ataskaitų tikrinimas numatytas įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 3 punkte;

2) projekto 4 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičiaus “5” įrašyti skaičių “10”, nes Vyriausioji Tarnybinės etikos komisija tokį lobistinės veiklos ataskaitų saugojimo terminą yra patvirtinusi savo reglamentu.

- Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą IXP–1018 ir nusprendė: Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Gintaro Didžioko pasiūlymą bei komiteto narių posėdžio metu pareikštas pastabas dėl šių formuluočių patikslinimo “reikalingoms ūkio funkcionavimui palaikyti ekstremalių situacijų bei ekonominės grėsmės sąlygomis“.

Komitetas, paskirtas papildomu, pasitarė dėl 2002 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto IXP- 1070 ir Seimo rezoliucijos “Dėl 2002, 2003, 2004 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių“ projekto IXP-1071 svarstymo eigos komitete ir nusprendė prašyti Finansų ministerijos iki 2001 lapkričio 1 dienos pateikti komitetui atsakymą į Lietuvos savivaldybių asociacijos 2001m. spalio 8 d. nutarime Nr.8 išdėstytas pastabas bei pasiūlymus bei į kitą komiteto posėdį pakviesti Finansų viceministrus V.Vasiliauską dėl pajamų analizės bei E.Žilevičių dėl viso biudžeto.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 23.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas