Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 17 d. posėdyje

Spalio 17 d. posėdyje

Apsvarstytas Lietuvos mokslo tarybos (LMT) parengtas LMT nuostatų, pakeičiančių 1999 m. sausio 12 d. Seimo nutarimu Nr. VIII-1022 patvirtintus dabar galiojančius nuostatus, projektas. Jį pristatė LMT patarėjas Vladislovas Guoga. Šiame projekte patikslintos kai kurios nuostatos derinant jas su Aukštojo mokslo įstatymu bei Mokslo ir studijų įstatymo projekto nuostatomis. Nauja redakcija pateikta derinant su Vyriausybės patvirtintais naujais doktorantūros nuostatais. Projekte siūloma nevardinti nuolatinių komisijų pavadinimų, nes mokslo krypčių klausimus dažnai patogiau nagrinėti platesniame ekspertų rate. Taip pat siūloma nauja mokslininkams atstovaujančių LMT narių rinkimo tvarka. Švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus bei Mokslo ir studijų departamento direktorius Albertas Žalys išreiškė abejonių dėl teikiamo projekto. Komitetas nusprendė prašyti Švietimo ir mokslo ministerijos išvados dėl LMT nuostatų pakeitimo ir svarstyti projektą dar kartą po to, kai bus gautos ministerijos išvados.

Komitete buvo svarstomas Valstybinės kalbos įstatymo 22, 23, 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Posėdyje dalyvavo projekto autoriai, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė, Lietuvos vartotojų asociacijos atstovai, Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto atstovai bei kalbininkai. Projekto tikslas įstatymu įteisinti sulietuvintų svetimvardžių vartojimą. Projekto teikėjai paaiškino, kad turi būti suvienodintas svetimvardžių rašymas, o jų originali forma neturi būti iškraipoma. Kalbos komisijos pirmininkė patikino, kad šiuo metu veikianti teisinė bazė yra sutvarkyta. ir svetimžodžių rašybą reglamentuoja Komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 60. Toliau buvo išsakyta nuomonė, kad Komisijos nutarimas yra kritikuotinas ir todėl iškilo poreikis nustatyti svetimvardžių rašybą įstatymu. Dalis Komiteto narių mano, kad tokio pobūdžio klausimai neturėtų būti reglamentuojami įstatymu, o Kalbos komisija turėtų pasirūpinti, kad kalbininkai prieitų vieningos nuomonės dėl svetimvardžių rašybos ir įteisinti tai Komisijos nutarimu. Komiteto posėdyje buvo nutarta sudaryti darbo grupę, kuri, išklausiusi įvairių nuomonių dėl svetimvardžių rašybos, Komitetui pateiktų Komiteto sprendimo projektą. Už balsavo 6, prieš - 3.

Toliau Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė D. Mikulėnienė pristatė Komisijos parengtą Vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 str. 4 punkto papildymo įstatymo projektą. Projekto tikslas – sulietuvinti iškabs ir padaryti jas aiškesnėmis. Nutarta teikti Seimui šį įstatymo projektą.

 

Seimo narė Dalia Teišerskytė informavo komiteto narius apie darbo grupės Etninės kultūros globos problemoms spręsti darbą, bei į darbo grupę įtrauktų Etninės kultūros globos tarybos narių nenorą dirbti darbo grupėje ir nuolatinį trukdymą. Komitetas nutarė pritarti darbo grupės nuomonei sukurti vieną patariamąją ir ekspertinę instituciją prie Seimo, kompetentingą visais su paveldo globa susijusiais klausimais, - Valstybinę paveldo globos komisiją bei įpareigoti darbo grupę 2001 spalio 22 dienos Komiteto posėdyje pateikti baigtus rengti įstatymų pakeitimo projektus.

Komitete vyko pasirengimo svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtą 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą posėdis. Posėdyje dalyvavo atsakingi Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbuotojai. Buvo atkreiptas Komiteto narių dėmesys į tą faktą, kad įstatymo projekte numatyta žymiai mažiau, negu reikia, lėšų “moksleivio krepšelio” projektui finansuoti, mokyklų statyboms tęsti ar baigti, visiškai nenumatyta lėšų mokyklų kompiuterizacijai, mokinių pavėžėjimui. Komitetas paprašė kuruojamų institucijų iki kito numatomo Komiteto posėdžio atlikti detalią lyginamąją projektinių biudžeto rodiklių analizę ir pateikti savo išvadas ir siūlymus, kaip galėtų būti tobulinamas įstatymo projektas.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 17.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas