Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001.10.15 posėdį

2001 m. spalio 15 dienos posėdyje Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP -762(3) ir nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui su Seimo nario P.Papovo pasiūlymais.

Papildyti ir pakeisti įstatymo projekto 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“1.Valstybinius rezervatus, valstybinius parkus steigia ir jų statusą keičia Lietuvos Respublikos Seimas, jų ribas nustato ir keičia Vyriausybė savo įgaliotos institucijos teikimu. Valstybinius rezervatus, Rezervatines apyrubes, valstybinius draustinius, valstybinius parkus, biosferos rezervatus steigia ir šių saugomų teritorijų tipus keičia, jų ribas tvirtina ir keičia Vyriausybė savo įgaliotos institucijos teikimu. “

2. Papildyti įstatymo projekto 28 straipsnio 5 dalį žodžiais “įstatymų nustatyta tvarka” ir šią dalį išdėstyti taip:

“5. Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų ribų planus tvirtina Vyriausybė, o tvarkymo planus (planavimo schemas) ir projektus - Vyriausybės įgaliotos institucijos. Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos. Savivaldybių saugomų teritorijų planavimo dokumentus tvirtina savivaldybės institucijos įstatymų nustatyta tvarka.”

- Transporto veiklos pagrindų pakeitimo įstatymo projektą IXP-433(3) ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projektą, atsižvelgiant į Vyriausybės, Europos teisės departamento, Seimo Teisės departamento išvadas bei šiuos komiteto pasiūlymus:

1) projekto 10 straipsnio 5 dalyje atsisakyti ribojimo dėl Konkurencijos įstatymo netaikymo organizuojant ir atliekant transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą;

2)14 straipsnio 1 dalyje iđbraukti ţodţius “netgi ir komerciđkai nenaudingomis sŕlygomis“.

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, papildomai svarstė Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3, 4 ir 5 straipsnių papildymo įstatymo projektą IXP-783 ir nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-472 bei kartu pateiktą įstatymo projektą IXP-470, kuriam svarstyti paskirtas papildomu ir nusprendė komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Alvydą Ramanauską ir Eligijų Masiulį.

- Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo projektą IXP-624 ir nusprendė komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Algimantą Valentiną Indriūną, Alvydą Ramanauską, Klemensą Rimšelį ir Eligijų Masiulį.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 16.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas