Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 15 d. BFK posėdis

  1. SVARSTYTA: Seimo nario G.Šivicko pasiūlymai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo projektui IXP-818(2) (registruoti Seime 2001-10-11 13 val. 55 min.).

Dalis pasiūlymų susiję su mokesčių mokėjimo reguliavimu, dalis redakcinio pobūdžio.

1. 1 straipsnio 1 dalyje po žodžio “advokatų” įrašyti žodžius “patentus įgijusių fizinių asmenų užsienio ūkio subjektų nuolatinių buveinių ir atstovybių”

2. 1 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

”2. Ūkininkų ūkiams, notarams ir advokatams, pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, patentus įsigijusiems fiziniams asmenims, užsienio ūkio subjektų nuolatinėms buveinėms ir atstovybėms Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali nustatyti kitokią buhalterinės apskaitos vedimo tvarką”

3. 3 straipsnio 2 dalyje vietoje žodžių “Lietuvos Respublikos Vyriausybė” įrašyti žodžius“ Finansų ministerija”

4. Iš 3 straipsnio 6 dalies išbraukti žodžius “ Ne mažiau kaip pusė “ ir jų vietoje įrašyti žodį “ Pusė”. Tame pačiame sakinyje vietoje žodžių “ turi priklausyti” įrašyti žodį “priklauso.”

5. Iš 6 straipsnio išbraukti 4 dalį.

6. 10 straipsnio 1 dalyje vietoje žodžių “ gali tvarkyti “ įrašyti žodį “tvarko”,

3 punkte po žodžio “savininką” išbraukti jungtuką “ir” po žodžio “notarams” išbraukti “bei” ir po žodžio “advokatams” įrašyti žodžius ”bei įsigijusiems patentą fiziniams asmenims” ir visą dalį išdėstyti taip:

“1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:

1) ūkio subjekto apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys) arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris);

2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė;

3) pats savininkas. Ši nuostata taikoma neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, turintiems vieną savininką, notarams, advokatams bei įsigijusiems patentą fiziniams asmenims. Ūkininko ūkio apskaitą gali tvarkyti ūkininkas arba jo ūkio nariai.”

 1. Papildyti 12 straipsnio 3 dalį sakiniu: “Ūkinės veiklos nevykdantiems fiziniams asmenims nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentai gali būti išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) ir už laikotarpį ne ilgesnį kaip du mėnesiai Vyriausybės nustatyta tvarka.”

8. 13 straipsnio 2 dalį papildyti sakiniu: “Mokesčių apskaičiavimui Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali nustatyti kitus reikalavimus apskaitos dokumentams, įskaitant jų gaminimo ir platinimo tvarką.

 1. 15 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:
 2. “2. Kai prekės grąžinamos, patikslinamąjį dokumentą šalių susitarimu surašo prekių tiekėjas arba prekes grąžinantis ūkio subjektas.”

 3. Įstatymo projektą papildyti tokiu 24 straipsniu:

“24 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Finansų ministerijai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2002 sausio1d. parengti ir patvirtinti teisės aktus, reikalingus šio įstatymo įgyvendinimui. “

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai iki 2002 m. sausio 1 d. reorganizuoti viešąją įstaigą Lietuvos Respublikos audito apskaitos ir turto vertinimo institutą, įsteigiant Lietuvos Respublikos apskaitos institutą.”

3. 24 straipsnį laikyti 25 straipsniu.

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

  1. SVARSTYTA: Seimo nario G.Šivicko pasiūlymai Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo projektui IXP-819(2) (registruoti Seime 2001-10-11 13 val. 55 min.).

Siūlymai redakcinio pobūdžio ir dėl minėto straipsnio įsigaliojimo datos.

 1. 15 straipsnio 5 dalyje vietoje žodžių “gali tvarkyti “ įrašyti žodį “tvarko”
 2. 29 straipsnyje po skaičiaus ir žodžio “ 2003 m. sausio 1 d.” įrašyti žodžius “išskyrus 15 straipsnio 5 dalį” , straipsnį papildyti 2 dalimi:

“2 Šio įstatymo 15 straipsnio 5 dalis įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.”

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

  1. SVARSTYTA: Seimo narių Stasio Kružinausko ir Viktoro Rinkevičiaus pasiūlymai Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-9892A (registruoti Seime 2001-10-11 11 val.).
  2. Siūlymo esmė - padidinti neapmokestinamą minimumą žemės ūkio produkciją gaminančių įmonių darbuotojams tada, kai žemės ūkio įmonių pajamos už realizuotą žemės ūkio produkciją per metus sudarys daugiau kaip 50 % bendrųjų realizavimo pajamų.

   "Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

   6) žemės ūkio produkciją gaminančių įmonių darbuotojams, kai šių įmonių pajamos (įplaukos) už realizuotą žemės ūkio produkciją per mėnesį metus sudaro daugiau kaip 50 procentų bendrųjų realizavimo pajamų (įplaukų), taip pat ūkininkų, kurių ūkiai įregistruoti Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka, samdomiems darbuotojams - 325 litų."

   NUSPRĘSTA:

   Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

  3. Apsvarstyta Muitinės departamento prie Finansų ministerijos informacija apie jos darbą atliekant prekių muitinį įvertinimą ir surenkant mokesčius.
  4. NUSPRĘSTA:

   Pratęsti svarstymą kitame komiteto posėdyje. Paprašyti papildomos informacijos iš Valstybės saugumo departamento, taip pat gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtus ir numatomus teikti Seimui Teisės aktų projektus, susijusius su svarstytu klausimu.

  5. Biudžeto ir finansų komitetas apsvarstė 2000 m. lapkričio 5 d. Seimo valdybos sprendimu Nr.34 sudarytos darbo grupės Seimo statuto redakcijai tobulinti Seimo statuto naujos redakcijos projektą ir pateikė savo pastabas ir pasiūlymus dėl minėto projekto.
  6. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

  1. Valstybės kontrolės įstatymo 2, 9, 25, 29 straipsnių pakeitimo bei 10 ir 50 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-470.
  2. Kuratoriai: J.Palionis R.Palatis (G.Morkūnas)

   2. Baudžiamojo proceso kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-471 Kuratoriai: J.Palionis R.Palatis (G.Morkūnas).

  3. Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-472.

Kuratoriai: J.Palionis R.Palatis (G.Morkūnas)
Naujausi pakeitimai - 2001 10 15.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas