Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 10 10)

Komitetas posėdyje apsvarstė:

1. Ūkinių bendrijų įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-545, ir bendru sutarimu nutarė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-729, ir bendru sutarimu nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams patobulinti. Patobulintame projekte turėtų būti atsižvelgta į Seimo Teisės departamento pastabas, įvertinti Seimo nario J.Razmos bei Socialinių reikalų ir darbo komiteto pasiūlymai:

- išbraukti 11 straipsnio 3 dalį bei 127 straipsnio 4 dalį, nes valstybės biudžeto asignavimų dydžiai gali būti mažinami vadovaujantis Konstitucijos 132 straipsniu: "Biudžetiniais metais Seimas gali pakeisti biudžetą.";

- išbraukti 93 straipsnio 2 dalį, nes tokia nuostata riboja įstatymų leidėjo teises;

- atsisakyti 95 straipsnio numatomų atostogų trukmės, nes nėra aiškūs tokių ilgų atostogų nustatymo kriterijai;

- išbraukti 98 straipsnį, nes teisėjai, kaip ir kiti Lietuvos piliečiai, turi savarankiškai apsirūpinti asmeniniu būstu;

- išbraukti 99 straipsnį, nes tai visiškai neatitinka valstybės politikos valstybinių pensijų atžvilgiu, kurių ilgainiui bus siekiama atsisakyti;

- visiškai nepagrįstas pusės metų dydžio išeitinės pašalpos mokėjimas teisėjui ar šeimos nariui, kai teisėjas miršta, todėl siūloma tokią pašalpą 100 straipsnio 1 dalyje sumažinti bent iki dviejų teisėjo vidutinio darbo užmokesčių dydžio;

- 100 straipsnio 3 dalyje siūlome ankstesnį teisėjo darbo užmokestį, kai teisėjas perkeliamas į žemesnės grandies teismą, mokėti ne ilgiau kaip 3 mėnesius - analogiškai darbo įstatymams;

- siūlome atsisakyti 100 straipsnio 6 dalies, nes tokia nuostata pažeidžia valstybės tarnautojų lygiateisiškumo principą.

3. Advokatūros įstatymo papildymo 26(1) straipsniu įstatymo projektą Nr. IXP-734, ir bendru sutarimu nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą atmesti.

4. Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-735, ir bendru sutarimu nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą atmesti.

5. Baudžiamojo proceso kodekso 25 straipsnio pakeitimo, 285 ir 287 straipsnių papildymo ir 416, 427(1), 427(2), 427(3) straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-736. Bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti iniciatorių pateiktą įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas.

6. Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pavadinimo, 1, 3, 6, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-737. Bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui atmesti įstatymo projektą.

7. Administracinių bylų teisenos įstatymo 13, 21 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-738. Bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

8. Atostogų įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-739. Bendru sutarimu nutarta siūlyti projektą atmesti, nes teismai Lietuvos Respublikoje yra išlaikomi iš valstybės biudžeto lėšų, todėl ilgesnių nei 28 kalendorinių dienų atostogų nustatymas pareikalautų papildomų biudžeto išlaidų. Teisėjų darbo išskirtinumas iš valstybės tarnybos yra pabrėžtas didelėmis teisėjų algomis, todėl dar papildomų socialinių garantijų nustatymas nėra pagrįstas.

9. Notariato įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo, 7(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. IXP-740. Bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą.

10. Lietuvos nacionalinės teismų administracijos įsteigimo įstatymo projektą Nr. IXP-741. Bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui atmesti įstatymo projektą dėl šių priežasčių:

- naujas įstatymas, numatantis Nacionalinės teismų administracijos įsteigimą pareikalaus daug valstybės biudžeto lėšų;

- būtina pakeisti kitus įstatymus, kurių pakeitimai nėra pateikti;

- siūlome šį klausimą spręsti konceptualiai, kai bus apsispręsta dėl pagrindinių nuostatų.

11. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181, 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 181(1) ir 181(2) straipsniais įstatymo projektą Nr. IXP-579A. Bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. Be to, papildyti įstatymo projekto 5 straipsniu keičiamo Kodekso 259-1 straipsnio 1 dalies 1 punkto 58-ą pastraipą, po žodžio "institucijos" įrašant žodžius "pareigūnai ar jos tam įgalioti"; įstatymo projekto 5 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio "aštuntąja" įrašyti žodį "septintąja".

Komitetas pasirengė svarstyti:

1. Valstybės kontrolės įstatymo projektą Nr. IXP-906(2). Bendru sutarimu nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti I. Degutienę ir A. Sysą, komitete svarstyti 2001-10-17.

2. Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-965. Bendru sutarimu nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti I. Degutienę ir A. Sysą, komitete svarstyti 2001-10-17.

3. Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projektą Nr. IXP-534. Bendru sutarimu nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti V. Fiodorovą ir V. Lapėną, komitete svarstyti 2001-10-17.

4. Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo apyskaitos" projektą Nr. IXP-790. Bendru sutarimu nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti V. Fiodorovą ir V. Lapėną, skelbti spaudoje nuo 2001-10-12, laukti pasiūlymų iki 2001-10-25, komitete svarstyti 2001-10-31.

Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas
Naujausi pakeitimai - 2001 10 15.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas