Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 10 08 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 10 08 posėdyje Komiteto pirmininku išrinko Naujosios sąjungos (Socialliberalų) frakcijos pasiūlytą Seimo narį Gintautą Kniukštą. Komiteto pirmininko kandidatūrai iš 9 dalyvavusių Komiteto narių pritarė 8, 1 narys (pats kandidatas) susilaikė.

Komiteto posėdyje bendru sutarimu pritarta sprendimui dėl Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir 10 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-656, išvadų rengėjais paskirti Komiteto nariai G. Mikolaitis ir E. Karečka.

Komitetas apsvarstė įstatymo projektą IXP-40(2) "Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto" bei Seimo nario J.Razmos pasiūlymus šiam projektui. KRK pagrindiniam komitetui siūlė pritarti J.Razmos pasiūlymuose pateiktai įstatymo projekto redakcijai, siūlydami išbraukti nuostatą, kad "kompensacija ar jos dalis išmokama iš karto, pateikus prašymą ir kitus reikalingus dokumentus apskrities viršininkui", vietoje tokios nuostatos pasiūlyta įrašyti "Vyriausybės nustatyta tvarka". Įstatymo projektui su pastabomis Komitetas pritarė bendru sutarimu.

KRK bendru sutarimu pritarė sprendimui "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto “Dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių pagrindinių krypčių" (Sprendimas pridedamas)

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO “DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PAGRINDINIŲ KRYPČIŲ”

2001 m.spalio 8 d. Nr.

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas, apsvarstęs Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo pagrindines kryptis ir priemones, konstatuoja, kad nepaspartinus žemės ūkio sektoriaus restruktūrizavimo ir modernizavimo bei kaimo plėtros procesų ir neišsprendus šių priemonių finansavimo, liks neįgyvendinta pasirengimo stoti į Europos Sąjungą programa ir Lietuvos žemės ūkis nebus pajėgus konkuruoti užsienio rinkose.

Kaimo reikalų komitetas n u s p r e n d ž i a:

1. Iš esmės pritarti Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių pagrindinėms kryptims.

2. Pasiūlyti Vyriausybei:

2.1 Nutarimo projekte “Dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių pagrindinių krypčių” nurodyti nacionalinio biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių skiriamas lėšas bei valstybinės paramos žemdirbiams tiesioginių išmokų konkrečius dydžius 2002-2004 metams.

Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Mikolaitis

 

Komitetas taip pat apsvarstė einamuosius klausimus, kitos savaitės Komiteto darbotvarkę bei išklausė informaciją apie Estijos Respublikos parlamento Kaimo gyvenimo komisijos veiklą (pranešėjai G.Kniukšta ir G. Mikolaitis), bei informaciją apie Suomijos žemės ūkį (R. Abugelis).

 

Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Mikolaitis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas