Lietuvos Respublikos Seimas

DARBAS IR SOCIALINĖ APSAUGA (IŠ SEIMO III (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS SEIMO NUTARIMU “DĖL SEIMO III (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS” 2001 09 13 NR. IX-503)

Darbo kodekso projekto tikslas – susisteminti galiojančius darbo srities įstatymus bei kitus teisės aktus ir suderinti juos su Europos Sąjungos teise, Europos socialine chartija, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis.

Pensijų sistemos reformos įstatymo projekto tikslas – nustatyti pensijų sistemos pertvarkymo kryptis derinant perskirstomąją ir kaupiamąją pensijų sistemas.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo projekto nuostatomis, reglamentuojančiomis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto finansus, siekiama užtikrinti, kad sudarant ir vykdant Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą būtų numatytos lėšos Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytoms socialinio draudimo rūšims ir jos naudojamos pagal paskirtį. Siekiant Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas suderinti su pastaruoju metu priimtų kitų įstatymų nuostatomis bei nustatyti dviejų mėnesių terminą, per kurį Vyriausybė turėtų patvirtinti pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos patvirtintą metodiką apskaičiuotas ketvirčio vidutines mėnesines draudžiamąsias pajamas, parengtas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto tikslas – nustatyti 2002 metų bendrąjį valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifą ir jo pasiskirstymą atskiroms draudimo rūšims bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų pajamas ir išlaidas.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu siekiama nustatyti individualių (personalinių) įmonių savininkų ir jiems Vyriausybės nustatyta tvarka prilygintų asmenų privalomąjį draudimą visai valstybinei socialinio draudimo pensijai.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34, 36, 37(1 )straipsnių pakeitimo įstatymo projekto tikslas – savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems socialines (šalpos) pensijas ir sukakusiems senatvės pensijos amžių, nustatyti valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo lengvatas, tokias pat kaip ir valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjams, taip pat suderinti Įstatymo nuostatas su Civilinio kodekso nuostatomis dėl lėšų nurašymo eiliškumo.

Siekiant pailginti ligos pašalpos mokėjimo laikotarpį sergantiems apdraustiesiems, gaunantiems valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensiją, parengtas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 9, 14, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

Kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymo I skirsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto tikslas – įstatymu įteisinti socialinių partnerių trišalių ir dvišalių institucijų veiklą, teisiškai reglamentuoti regioninių bei šakinių kolektyvinių susitarimų rengimo, pasirašymo bei vykdymo klausimus. Priėmus šį įstatymą, būtų sukurtos teisinės trišalio bendradarbiavimo prielaidos.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų, atleistų dėl pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo, socialinių garantijų įstatymo projekto tikslas – nustatyti Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų, atleistų dėl pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo, socialines garantijas, jų finansavimą, užimtumo didinimo priemonių finansavimą.

Bedarbių rėmimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekte numatoma nustatyti ilgesnį bedarbio pašalpos mokėjimo terminą ikipensinio amžiaus asmenims, užtikrinti vienodas moterų ir vyrų, auginančių mažamečius vaikus, teises į Įstatymo nustatytas papildomas užimtumo garantijas ir bedarbio pašalpą, taip pat patikslinti privalomuoju socialiniu draudimu neapdraustų asmenų bedarbio pašalpos gavimo sąlygas.

Eil.

Nr.

Projekto Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

133.

(ES)

Darbo kodeksas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

lapkritis

134.

(ES)

Bedarbių rėmimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

gruodis

135.

IXP-587

Pensijų sistemos reformos įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

rugsėjis– spalis

136.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis–gruodis

137.

IXP-945

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

138.

IXP-908,

IXP-909

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas ir su juo susijęs įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

rugsėjis

139.

IXP-790

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2000 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo apyskaitos“

Vyriausy

Vyriausybė

rugsėjis

140.

IXP-677

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

SRDK

spalis

141.

IXP-397

Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymas

P.Gražulis

SRDK

lapkritis

142.

IXP-858, IXP-907

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymai

A.Sysas, Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

spalis

143.

 

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 9, 14, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

144.

IXP-430,

IXP-584,

IXP-688

ir kiti

Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo įstatymai

V.Landsber-gis,

A.Vazbys,

J.Olekas,

ŠMKK

SRDK, JF,

SKF, ŠMKK

spalis– lapkritis

145.

IXP-459

Labdaros ir paramos fondų įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymas

R.Šukys

TTK, SRDK,

LF

rugsėjis

146.

IXP-653

Buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo gyventojams, turintiems mažas pajamas, įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

A.Rimas

SRDK

spalis

147.

 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

148.

IXP-772

Kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymo I skirsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

149.

 

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

150.

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų, atleistų dėl pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo, socialinių garantijų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

151.

 

Darbo sutarties įstatymo 26 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

lapkritis

152.

IXP-990– IXP-994

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas ir su juo susiję įstatymai

A.Melianas, SRDK

SRDK

rugsėjis

153.

 

Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas

A.Sysas,

SRDK

SRDK

rugsėjis

154.

IXP-545

Ūkinių bendrijų įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymas

R.Dovydė-nienė

SRDK,

SFK

spalis

Santrumpos

ES (skiltyje prie teisės akto projekto numerio) – Seimo 2001 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. IX-153 „Dėl Lietuvos Respublikos integracijos į Europos Sąjungą“ nutarta 2001 metų pirmąjį pusmetį paspartinti šių įstatymų priėmimą

EK – Ekonomikos komitetas

ERK – Europos reikalų komitetas

JF – Jungtinė Centro sąjungos, Moderniųjų krikščionių demokratų

sąjungos ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija

LF – Liberalų frakcija

SKF – Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija

SRDK – Socialinių reikalų ir darbo komitetas

ŠMKK – Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas

TTK – Teisės ir teisėtvarkos komitetas
Naujausi pakeitimai - 2001 10 10.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas