Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 10 03)

Posėdyje komitetas apsvarstė:

- Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-945. Bendru sutarimu pritarta komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

- Kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymo I skirsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-772. Bendru sutarimu pritarta komiteto patobulintam projektui. Patobulintame projekte buvo atsižvelgta į Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus bei pataisytos datos, susijusios su įstatymo įsigaliojimu.

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-858. Komiteto patobulintam įstatymo projektui pritarta.

- Buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo gyventojams, turintiems mažas pajamas, įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-653. Nutarta įstatymo projektą atmesti, ir siūlyti Seimui priimti protokolinį nutarimą, siūlantį Vyriausybei iki 2002 m. sausio 1 d. pateikti Seimui privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių asmenų su karo tarnyba susijusias socialines ir kitokias garantijas reglamentuojančio Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo ar/ir kito/kitų įstatymo (įstatymų) pakeitimų projektus, numatančius būsto išlaikymo išlaidų padengimą privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantiems asmenims, gyvenantiems vieniems ir turintiems nuosavybės teise jiems priklausantį būstą, analogiškai profesinę karo tarnybą atliekantiems asmenims. Komitetas nusprendė atmesti šį įstatymo projektą, nes:

- galiojančiu įstatymu reglamentuojamos buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijos skiriamos atsižvelgiant į šeimų (vienų gyvenančių asmenų) pajamas, o ne į atskiras gyventojų kategorijas;

- galiojantis įstatymas nustato grupes asmenų, neįskaitomų į šeimos narių skaičių nustatant šeimos teisę į kompensacijas. Priėmus svarstomą įstatymą, tarp šių grupių asmenų būtų padaryta išimtis toms šeimoms, kurių sudėtyje yra privalomąją karo tarnybą atliekančių asmenų. Joms būtų sudarytos geresnės sąlygos gauti kompensacijas nei toms šeimoms, kurių sudėtyje yra kitų valstybės išlaikomų asmenų (privalomąją karo tarnybą atliekantys asmenys yra valstybės išlaikomi), arba toms, kurių sudėtyje yra gyvenančių kitose valstybėse ir besimokančių jų mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, arba toms, kurių sudėtyje yra suimtų iki teismo bei atliekančių bausmę;

- priėmus svarstomą įstatymą, būtų išplėstas asmenų, kuriems jis taikomas, ratas: įstatymas būtų taikomas ne tik privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantiems asmenims, bet ir periodiškai atliekantiems tarnybą aktyviajame rezerve bei tarnybą mobilizacijos atveju asmenims;

- priėmus svarstomą įstatymą, padidėtų savivaldybių biudžetų išlaidos; būtų neaiškus papildomų lėšų poreikis. Abejotinas ir lėšų šaltinis svarstomam įstatymui įgyvendinti. Pagal galiojantį įstatymą, buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidos, išlaidos karštam ir šaltam vandeniui kompensuojamos iš savivaldybių biudžetų lėšų. Tačiau kariams (tarp jų ir privalomosios pradinės karo tarnybos) Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatytos su karo tarnyba susijusios socialinės ir kitokios garantijos bei jų suteikimo tvarka taikomos iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų biudžeto asignavimų. Būtų tikslinga būsto išlaikymo išlaidų padengimą privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantiems asmenims, gyvenantiems vieniems ir turintiems nuosavybės teise jiems priklausantį būstą, reglamentuoti įstatymuose, kuriuose privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantiems asmenims nustatytos su karo tarnyba susijusios socialinės ir kitokios garantijos (Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme ar/ir Karo prievolės įstatyme ar/ir kituose), ir šias išlaidas padengti iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų biudžeto asignavimų.

- Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-989 ir Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-989A. Bendru sutarimu buvo nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projekto IXP-989 nesvarstyti ir iš esmės pritarti įstatymo projektui IXP-989A, kadangi jis būtų taikomas įtėviams ir įvaikiams. Be to, keičiamo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte po žodžio "motinai" įrašyti žodį "(įmotei)", o po žodžio "tėvui" įrašyti žodį "(įtėviui)"; išbraukti keičiamo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą; keičiamo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje po žodžių "regėjimo invalidams, tėvams" įrašyti žodį "(įtėviams)", o po žodžių "taip pat tėvams" įrašyti žodį "(įtėviams)".

- Valstybės tarnybos įstatymo 62 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1024. Bendru sutarimu buvo nutarta siūlyti įstatymo projektą atmesti, nes pradėjus įgyvendinti valstybės tarnautojų darbo užmokesčio mažinimą, būtų taupomos valstybės biudžeto lėšos. Be to, valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą reglamentuojantys 62 ir 69 straipsniai nuo 1999 metų buvo keičiami jau 6 kartus, o poįstatyminiai teisės aktai, reikalingi 62 ir 69 straipsnio įgyvendinimui, yra parengti, ir nėra jokių realių priežasčių, dėl kurių reikėtų dar kartą atidėti valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimą.

Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 10.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas