Lietuvos Respublikos Seimas

2001 10 08 d. BFK posėdis

 

1. Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo projekto IXP-860 svarstyme padaryta pertrauka iki 2001 10 10 d. komiteto posėdžio;

2. Apsvarstytas Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-989.

Įstatymo pakeitimo tikslas - padidinti neapmokestinamųjų minimumų dydžius.

Nuspręsta iš esmės pritarti pateikto įstatymo projekto nuostatoms, tačiau kadangi LR Vyriausybės pateiktas alternatyvus įstatymo projektas yra pilnesnis (suteikiamos papildomos garantijos įvaikiams) siūlome šį įstatymo projektą atmesti, o Seime svarstyti LIETUVOS RESPUBLIKOS FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO LAIKINOJO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ Nr. IXP-989 (A).

3. Apsvarstytas Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-989A.

Įstatymo pakeitimo tikslas - padidinti neapmokestinamųjų minimumų dydžius.

Nuspręsta pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 

4. Apsvarstytas Akcizų įstatymo projektas IXP-948 ES.

Naujos redakcijos Akcizų įstatymo projekto tikslas - suderinti nacionalinę teisę akcizų srityje su atitinkamomis ES acquis nuostatomis, t.y. įgyvendinti privalomas ES teisės normas dėl akcizų.

Galiojantis Akcizų įstatymas numato 11 akcizo objektų – pagal įstatymą be alkoholio, tabako ir kuro akcizas dar taikomas tokiems produktams kaip kava, elektros energija, cukrus, šokoladas, prabangūs lengvieji automobiliai ir kt. Naujos redakcijos Akcizų įstatymo projektas reglamentuoja akcizo taikymą tik 3 objektams, kurių apmokestinimas yra harmonizuotas ES mastu ir kurie yra privalomi pagal ES acquis – alkoholiui, apdorotam tabakui ir kurui. (Kitų produktų akcizo tipo apyvartos mokesčiai turi būti reglamentuojami specialiais įstatymais).

Alkoholis

Įstatymo projekto nuostatos iš esmės atitinka galiojančio Akcizų įstatymo pataisų, įsigaliojusių nuo 2001 m. birželio 1 d., atitinkamas nuostatas.

Naujos redakcijos Akcizų įstatymo projekte numatytos ES direktyvose nurodytos privalomos akcizo lengvatos alkoholiui, t.y. etilo alkoholiui, denatūruotam nustatyta tvarka; alui, vynui, kitiems fermentuotiems gėrimams, kuriuos pasigamina fizinis asmuo (kai šie gėrimai skirti tik asmeniniam šio fizinio asmens ar jo šeimos narių suvartojimui, bet ne pardavimui); alkoholiui , skirtam vaistų, acto, maisto produktų, gėrimų, kvapiųjų medžiagų gamybai.

Tabakas

Atsižvelgiant į ES Tarybos direktyvą 92/79/EB cigaretėms nuo 2002 m. spalio 1 d. numatyta nustatyti kombinuotąjį akcizo tarifą, t.y. specifinio (litais už 1000 cigarečių) ir ad valorem (procentais nuo mažmeninės kainos) elementų derinį. ES acquis nustato, kad šis akcizo tarifas turi sudaryti 57 procentus pačios populiariausios kainų kategorijos (PPKK) cigarečių mažmeninės kainos (minimali norma). Ad valorem akcizo elemento taikymas leidžia geriau subalansuoti akcizo naštą tenkančią skirtingų klasių cigaretėms, kadangi akcizo tarifas “atsižvelgia” į produkto mažmeninę kainą.

Projekte nuo 2002 m. spalio 1 d. numatytasis akcizo tarifas sudarytų maždaug 40 procentų šiuo metu esančios PPKK cigarečių (pagal atliktus rinkos tyrimus – “Klaipėda”) mažmeninės kainos ir turėtų būti nuosekliai didinamas, kad būtų pasiekta ES acquis nustatyta minimali riba. “Mokesčių” derybinio skyriaus derybinėje pozicijoje Lietuvos Respublika paprašė pereinamojo laikotarpio iki 2009 m. spalio 1 d. minėtajai ribai pasiekti.

Iki kombinuotojo akcizo tarifo įvedimo cigaretėms būtų taikomas specifinis akcizo tarifas, kurį siūloma 2002 m. padidinti nuo šiuo metu taikomo 32 litų už 1000 cigarečių iki 36 litų už 1000 cigarečių.

Nustačius akcizo tarifą 36 litus už 1000 vnt. vidutinė mažmeninė 20 vnt. cigarečių kaina padidėtų 0,09 lito, nustačius specifinį akcizo tarifą 30,2 lito už 1000 vnt. ir 10 proc. ad valorem, vidutinė mažmeninė 20 vnt. cigarečių kaina padidėtų 0,13 lito.

Nuo 2003 m. bendras akcizo tarifas kasmet turėtų būti didinamas apie 12 proc., mažmeninė cigarečių kaina didėtų apie 7 proc.

Planuojama, kad 2002 m. valstybės biudžetas papildomai gaus apie 17 mln. litų pajamų.

Kuras, kaip akcizo objektas

Naujos redakcijos Akcizų įstatymo projekte numatyta, kad akcizas taikomas skirtiems naudoti kaip variklių kuras arba kuras šildymui – benzinui, žibalui, gazoliams, mazutui, bei naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (skirtiems naudoti kaip variklių kuras).

Benzinas

Siūloma 2002 m. padidinti akcizo už benziną tarifą nuo 1210 litų už toną iki 1250 litų už toną. Minimali ES direktyvos nustatyta norma – 287 eurai už 1000 litrų, arba 1401 litas už toną. Vidutinė mažmeninė degalų litro kaina padidėtų apie 0,04 lito.

Dyzelinas

Siūloma 2002 m. padidinti akcizo už dyzeliną tarifą nuo 560 litų už toną iki 720 litų už toną. Minimali ES direktyvos nustatyta norma – 245 eurai už 1000 litrų, arba 1066 litai už toną. Vidutinė mažmeninė degalų litro kaina padidėtų apie 0,18 lito.

Jeigu akcizo už dyzeliną tarifas būtų padidintas iki 720 litų už toną nuo 2002 m. sausio 1 d., tai valstybės biudžetas 2002 m. papildomai gautų apie 48 mln. litų pajamų. Akcizo už dyzeliną tarifas sudarytų apie 58 proc. siūlomo akcizo už benziną tarifo. Šiuo metu akcizo už dyzeliną tarifas sudaro 46 proc. benzino tarifo.

Suskystintos dujos

ES direktyva nustato akcizo už suskystintas dujas, naudojamas kaip automobilių kuras, minimalų tarifą - 100 eurų už 1 toną, arba 367 litai už toną arba 195 litai už 1000 litrų. Tačiau Europos Sąjungos šalių akcizo už suskystintas dujas vidurkis siekia apie 405 litus už 1000 litrų. Siūloma 2002 m. nustatyti akcizo tarifą - 200 litų už 1000 litrų. Vidutinė mažmeninė degalų litro kaina padidėtų apie 0,04 lito.

Jeigu tarifas būtų padidintas nuo 2002 m. kovo 1 d., tai bendrasis šalies biudžetas 2002 m. papildomai gautų apie 6 mln. litų pajamų. Padidinus tarifą nuo 2002 m. liepos 1 d. valstybės biudžetas 2002 m. papildomai gautų apie 4 mln. litų pajamų.

Mazutas, skystas krosnių kuras

Siūlome nustatyti akcizo už mazutą tarifą - 45 litus už toną. Minimali ES norma yra 13 eurų už toną, arba 48 litai už toną. Jeigu tarifas būtų padidintas nuo 2002 m. sausio 1 d., tai valstybės biudžetas per metus papildomai gautų apie 5 mln. litų pajamų.

Siūloma už šildymui skirtą buitinį krosnių kurą nustatyti 80 litų už toną akcizo tarifą ir šį kurą žymėti.. Minimali ES norma - 18 eurų už 1000 litrų arba 78 litai už toną. Nustačius siūlomą tarifą šis kuras atpigtų apie 570 litų už toną.

Kompensavimas

Akcizą už dyzeliną, naudojamą žemės ūkio ir žuvininkystės technikoje, siūloma kompensuoti Vyriausybės nustatyta tvarka, bet ne daugiau kaip 120 litrų už vieną deklaruotą žemės ūkio naudmenų hektarą ir 275 litrus už vieną toną sugautų ir realizuotų žuvų. Kompensacija siektų iki 60 mln. litų per metus.

Atsižvelgiant į 2000 m. priimtą Biokuro įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus, numatančius galimybę gaminti mineralinio kuro ir biologinės kilmės žaliavų mišinius, kurie gali būti naudojami kaip kuras šildymui arba degalai, įstatymo projekte siūloma tokiems mišiniams taikyti akcizo tarifą nustatytą mišinyje esančiam mineraliniam kurui, tačiau jį mažinti atsižvelgiant į biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais).

Akcizais apmokestinamų prekių gamyba, saugojimas, gabenimas ir kontrolė

Akcizų įstatymo projekto bendrosios nuostatos sudarys prielaidas akcizais apmokestinamų prekių sandėlių sistemos sukūrimui ir akcizo “įšaldymo” sandėlių sistemoje principo veikimui, t.y. įstatymo projektas numato, kad akcizas taikytinas tada, kai prekės išleidžiamos laisvai cirkuliacijai iš akcizo “įšaldymo režimo”, tuo tarpu kol prekės yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių sistemoje akcizo mokėjimas yra atidėtas.

Įstatymo projektas numato, kad akcizais apmokestinamų prekių sandėlis turi būti steigiamas visais atvejais, kai vykdoma akcizais apmokestinamų prekių gamyba bei prekyba naftos dujomis ir dujiniais angliavandeniliais, skirtais variklių kurui, o taip pat gali būti steigiamas kitais atvejais, kai administravimo išlaidų prasme tikslinga suteikti teisę tai daryti (tokius atvejus apibrėš Lietuvos Respublikos Vyriausybė) - t.y. numatomas vykdyti atsargų tiekimas laivams ir orlaiviams, numatoma didelio masto akcizais apmokestinamų prekių apyvarta ir panašiai. Suteikus teisę akcizais apmokestinamų prekių sandėlius steigti visiems ūkio subjektams, kurių verslas susijęs su akcizais apmokestinamomis prekėms, be išlygų būtų patirtos neadekvačiai didelės administravimo išlaidos, dėl didelio specialios priežiūros ir kontrolės reikalaujančių objektų (sandėlių) skaičiaus.

Teisė steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį mažmeninei prekybai akcizais apmokestinamoms prekėms ES šalyse suteikiama tik išimtiniais atvejais (pvz. bemuitei prekybai, prekybai diplomatiniam korpusui skirtomis prekėmis), o ir didmeninei prekybai - tais atvejais kai vykdoma stambaus masto apyvarta, kada nesuteikus tokios teisės būtų įšaldomos nemažos apyvartinės lėšos. Tabako produktų atveju akcizo “įšaldymas” paprastai baigiasi produkcijai palikus gamintojo sandėlį arba importuotojo muitinės sandėlį.

Atsižvelgiant į tai, kad prekių saugojimas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ir judėjimas tarp jų susijęs su mokėtino mokesčio “įšaldymu”, galimų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti reikalaujama pateikti garantiją.. Siūloma nustatyti, kad Vyriausybė turės teisę nustatyti ir tokius atvejus, kai pateikti garantiją nereikalaujama – tais atvejais, kai akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas yra seniai veikianti ir tinkamai savo mokestines prievoles vykdanti stambi įmonė, dažnai gali būti netikslinga reikalauti dar ir pateikti garantiją. Tokiems stambiems mokėtojams garantijų išlaidos (atsižvelgiant į didelę akcizais apmokestinamų prekių apyvartą) būtų pakankamai ženklios, tuo tarpu jos būtinumas, atsižvelgiant į mokėtojo patikimumą, - tam tikrais atvejais abejotinas.

Projektas numato, kad naujos redakcijos Akcizų įstatymas įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

Nuspręsta pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 

5. Apsvarstytas Buhalterinės apskaitos įstatymo projektas IXP-818.

Įstatymo projekto tikslas - suderinti apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus su Europos Sąjungos teise. Šis įstatymas pakeis šiuo metu galiojantį LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą.

Nuspręsta pritarti Vyriausybės pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. 818(2)

6. Apsvarstytas Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo projektas IXP-819.

Įstatymo projektas parengtas vadovaujantis Europos Bendrijos Tarybos ketvirtosios direktyvos nuostatomis ir Pasaulio banko ekspertų rekomendacijomis.

Nuspręsta pritarti Vyriausybės pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui (Nr.IXP-819(2)

7. Apsvarstytas Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo projektas IXP-820.

Įstatymo projektas parengtas vadovaujantis Europos Bendrijos Tarybos septintosios direktyvos nuostatomis.

Nuspręsta pritarti Vyriausybės pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. IXP-820(2)

8. Apsvarstytas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-719.

Nuspręsta:

1. Svarstyme padaryti pertrauką.

2. Paprašyti Vyriausybės paskubinti išvadų pateikimą Seimui dėl minėto (IXP-719) įstatymo projekto.

9. Apsvarstytas Investicinių paslaugų draudimo įstatymo projektas IXP-801, Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-803 ir lydintys įstatymų projektai.

Nuspręsta:

Vadovaujantis Seimo statuto 147 straipsniu, sudaryti Komiteto darbo grupę sekančios sudėties Lietuvos Respublikos Investicinių paslaugų draudimo įstatymo projektui IXP-801, Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo IXP-803 ir šių projektų lydintiesiems įstatymo projektams (IXP-802, IXP-804, IXP-805, IXP-806, IXP-806, IXP-807, IXP-808, IXP-809, IXP-809, IXP-810, IXP-811) patobulinti:

1. A. Plokšto Seimo narys (pirmininkas)

2. I. Šimonis Vertybinių popierių komisijos narys

3. L. Adakauskienė Finansų m-jos departamento direktorė

4.D. Jasiulaitytė Vertybinių popierių biržos direktoriaus pavaduotoja

5.R. Matiukas Nacionalinės Finansų maklerių asociacijos Prezidentas

6. A. Keleras Lietuvos centrinio vertybinių popieriaus depozitoriumo direktorius

7. A. Mikalauskas Biudžeto ir finansų komiteto patarėjas

  1. Apsvarstytas Valstybės tarnybos įstatymo 62 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1024.
  2. Įstatymo projekto tikslas - užtikrinti valstybės tarnybos darbo apmokėjimo sistemos įvedimo ir jos įgyvendinimo nuoseklumą bei stabilumą.

    Nuspręsta:

    Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiat į Seimo 2001-09-27 priimtą Valstybės tarnybos įstatymo 62 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymą.

  3. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo apyskaitos" projektas IXP-747.

Seimo nutarimo tikslas patvirtinti 2000 metais Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamas ir išlaidas.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam nutarimo projektui.

12. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-906(2) ES

Valstybės kontrolės įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

J.Palionis R.Palaitis /A.Mikalauskas/

IXP-960

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir 225(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

J.Palionis R.Palaitis /A.Mikalauskas/

IXP-961

Baudžiamojo proceso kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

J.Palionis R.Palaitis /A.Mikalauskas/

IXP-962

Civilinio proceso kodekso 372 straipsnio 18 punkto ir 373 straipsnio 15 punkto pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

J.Palionis R.Palaitis /A.Mikalauskas/

IXP-965

Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

J.Palionis R.Palaitis /A.Mikalauskas/
Naujausi pakeitimai - 2001 10 09.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas