Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 8 d. posėdyje

 

 

Komitetas apsvarstė Seimo nario Algirdo Monkevičiaus pasiūlymą dėl Aukštojo mokslo įstatymo 2, 14, 15, 17, 27, 28, 29, 37, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir 18, 64, 65, 68 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IX P – 725 (3), kurio esmė - sumažinti minimalias universitetinių pagrindinių ir vientisųjų studijų apimtis, nustatyti maksimalias pagrindinių studijų apimtis bei aiškiau suformuluoti reikalavimus vientisųjų studijų, po kurių suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis, apimtis. Komitetas bendru sutarimu pritarė Seimo nario Algirdo Monkevičiaus pasiūlymui pakeisti projekto 12 straipsnį.

Apsvarstyta Teisės departamento išvada dėl Biudžetinės sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-186. Nuspręsta siūlyti Seimo Biudžeto ir finansų komitetui:

1) iš esmės pritarti svarstomam Biudžetinės sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP- 186;

2) pakeisti svarstomo įstatymo projekto pavadinimą taip: “Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas”;

3) pakeisti 18 str. 2 d. 3 punkto antrojo sakinio formuluotę ir šį punktą išdėstyti taip:

“3) bendra asignavimų suma, jų paskirstymas pagal institucijas Vyriausybės tvirtinamoms programoms įgyvendinti. Asignavimai skiriami paprastosioms išlaidoms, iš jų - darbo užmokesčiui, ir nepaprastosioms išlaidoms, išskyrus asignavimus, skiriamus aukštosioms mokykloms, specialistų rengimo ir mokslo plėtojimo programoms įgyvendinti, kurie skiriami bendrąja suma, neišskiriant šių lėšų į paprastąsias ir nepaprastąsias išlaidas”.

Buvo nutarta atidėti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto svarstymą, kol bus gauta šiuo klausimu papildomo Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada.

Komitetas apsvarstė ir pritarė Visuomenės informavimo įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, kurio tikslas – suderinti Visuomenės informavimo įstatymą su Europos teise, atsižvelgiant į Europos Komisijos ekspertų pastabas dėl šio įstatymo nuostatų, neatitinkančių Lietuvos Respublikos ratifikuotos Europos konvencijos dėl televizijos be sienų ir su ja susijusių Europos Tarybos direktyvų. Projekte patikslinama, kurie Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos bendros gamybos su kitomis valstybėmis garso ir vaizdo (audiovizualinių) kūriniai gali būti traktuojami kaip Europos kūriniai.

Svarstant Seimo nutarimo dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2000 metų veiklos ataskaitos projektą dalyvavo komisijos pirmininkas Jonas Liniauskas ir direktorius Eugenijus Lapinskas. Komitetas nutarė pritarti komisijos ataskaitai ir pasiūlyti komisijai aktyviau įsitraukti rengiant Visuomenės informavimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus. Komisijos vadovai atsakė į Seimo narių klausimus ir pakvietė juos į lapkričio 30 d. komisijos veiklos penkerių metų sukakties proga organizuojamą konferenciją, skirtą Lietuvos audiovizualinio sektoriaus problemoms nagrinėti.

Komitetas apsvarstė Jono Korenkos pasiūlymą sudaryti darbo grupę Kultūros įstaigų įstatymui parengti ir pritarė Seimo valdybos sprendimo dėl šios darbo grupės sudarymo projektui. Į šią Jono Korenkos vadovaujamą grupę įeina komiteto nariai Ona Babonienė, Jonas Jučas, Edvardas Kaniava ir Janė Narvilienė, taip pat Kultūros ministerijos Etninės kultūros ir programų skyriaus vadovė Nomeda Zienkienė, Liaudies kultūros centro direktorius Juozas Mikutavičius, Rokiškio rajono kultūros tvarkymo skyriaus vadovas Petras Blaževičius bei Seimo teisės departamento konsultantai Audronė Ožiūnienė ir Evaldas Mušinskis.

Buvo apsvarstytas Punsko lietuvių bendruomenės kreipimasis dėl švietimo, kultūros ir socialinių problemų. Nuspręsta dar šį rudenį surengti komiteto narių išvyką į Lenkiją, Punsko miestą, ir aptarti problemas susitikus su lietuvių bendruomene ir susipažinus su situacija vietoje.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas