Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-10-03

 

Komitetas 2001-10-03 posėdyje svarstė Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimo dėl kelto “Estonia” bei jį papildančio protokolo ratifikavimo įstatymo projektą Nr.IXP-928. Posėdyje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktoriaus pavaduotoja S.Jakštonytė ir Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamento direktoriaus pavaduotojas U.Labutis. Komitetas bendru sutarimu pritarė trijų valstybių susitarimo ir papildomo protokolo ratifikavimo įstatymo projektui. Šis susitarimas pasirašytas siekiant apsaugoti kelto “Estonia” žūties vietos ramybę, o papildomu protokolu sudaryti galimybes prie minėto susitarimo prisijungti kitoms valstybėms.

Dalyvaujant Generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus vyriausiajam prokurorui R.Petrauskui, Europos teisės departamento specialistui I.Jarukaičiui, Teisės instituto direktoriui A.Dapšiui, Instituto Teisinės sistemos skyriaus specialistui M.Girdauskui, Komitetas svarstė Baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo įstatymo projektą Nr.IXP-959. Komitetas nusprendė grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Komityeto vyresniojo patarėjo K.Čilinsko ir Teisės instituto išvadas. Naujos redakcijos BPK projektas yra būtinas norint sėkmingai tęsti teisinės sistemos reformą, tačiau projekte yra nemažai trūkumų:

  1. Viena iš svarbiausių projekto sudedamųjų dalių – ikiteisminio tyrimo – nuostatos prieštarauja Konstitucijai. Projekte nurodoma, kad ikiteisminį tyrimą atlieka arba prokuroras, arba ikiteisminio tyrimo teisėjas, arba įvairių institucijų pareigūnai. Konstitucijos 118 str. nurodyta, kad parengtinį tyrimą atlieka tardytojai.
  2. Projektas nekelia svarbaus uždavinio – apginti nusikaltimo aukos, nukentėjusiojo interesus. Tas uždavinys ne tik nepažymėtas pagrindinėse nuostatose, bet jis ignoruojamas visame projekte.
  3. Projektu, lyginant su dabartiniu BPK, apribojamos ir kitų, nuo nusikaltimo nukentėjusiųjų asmenų – civiliniu ieškovų galimybės ginti teises.
  4. Lyginant su dabartiniu BPK projektas apriboja bylos nutraukimo galimybę nukentėjusiojo teisę susitaikyti su kaltinamuoju, jei jis atlygino padarytą žalą.
  5. Projekte kai kuriems svarbiems dalykams įvardinti vartojamos skirtingos sąvokos.

Pateikta eilė kitų pastabų, į kurias komitetas siūlys atsižvelgti.

Dalyvaujant tiems patiems svečiams ir Seimo narei R.Juknevičienei, Komitetas svarstė Baudžiamojo kodekso 2273 straipsnio pakeitimo ir papildymo 2274 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-1007. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, kuriuo siekiama numatyti kitas pavojingas teroro akto formas, galinčias sukelti pavojų daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai, suardyti valstybei gyvybiškų informacinių, finansinių ir panašių struktūrų veiklą, tačiau nutarė, kad projektas turėtų būti pataisytas, atsižvelgiant į Komitete gautas pastabas.

Komitetas svarstė Įstatymo “Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos” 17 straipsnio papildymo projektą Nr.IXP-122. Svarstyme dalyvavo projekto autorius Seimo narys A.V.Indriūnas. Komitetas nusprendė grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, ieškant kitų efektyvesnių formų, kaip galima informuoti visuomenę apie Seimo narių darbą visuomenės informavimo priemonėse.

Komitetas, Seimo Pirmininko A.Paulausko prašymu, svarstė Lietuvos socialistų partijos pirmininko M.Stakvilevičiaus prašymą panaikinti Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1991 08 22 nutarimą, uždraudusį Lietuvos komunistų partijos veiklą. Komitetas nutarė neiniciuoti šio klausimo svarstymo Seime, nes žmonės šiuo metu gali laisvai burtis į bet kokios politinės pakraipos partijas, o konkreti anksčiau veikusi Komunistų partija gali būti atkurta tik jei šios partijos teisių perėmėjų prašymu Konstitucinis Teismas pripažins minėtą Aukščiausiosios Tarybos nutarimą prieštaraujančiu Konstitucijai.

Komitetas svarstė papildomus pasiūlymus Pabėgėlio statuso įstatymo projektui, aptarė kitus klausimus ir patvirtino kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkę.
Naujausi pakeitimai - 2001 10 04.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas