Lietuvos Respublikos Seimas

2001 09 19 d. BFK posėdis

    1. Apsvarstyta Aukštojo mokslo įstatymo 2, 14, 15, 17, 27, 28, 29, 37, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir 18, 64, 65, 68 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-725(3).
Projekto tikslai ir uždaviniai

Pakeisti valstybinių aukštųjų mokyklų studentų įmokų už studijas ir paramos studentams teikimo tvarką, patikslinti kvalifikacinius reikalavimus dėstytojams, aiškiau apibrėžti studijų pakopas.

Projekte siūlomų nuostatų teisinio reguliavimo būklė šiuo metu

Valstybinių aukštųjų mokyklų studentai skirstomi į valstybės finansuojamose vietose studijuojančius ir mokančius už studijas visą studijų kainą savo lėšomis. Pastarųjų studentų dalis šiuo metu jau sudaro apie trečdalį visų valstybinių aukštųjų mokyklų studentų.

Projekte siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projekte siūloma nustatyti, kad valstybinėse aukštosiose mokyklose visi studentai turėtų vienodas pradines sąlygas studijuoti: ne mažiau kaip 30 proc. geriausiai besimokančių studentų siūloma studijų įmokas padengti valstybės lėšomis, o kitiems studentams garantuojama teisė gauti lengvatinę paskolą 4 Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio studijų įmokai už 1 semestrą sumokėti.

Teigiami rezultatai, kurių galima tikėtis priėmus įstatymo projektą

Valstybinių aukštųjų mokyklų studentai, mokėdami vienodą studijų įmoką, galės pasirinkti studijų programas ne pagal jų kainą, bet pagal savo polinkius, bus įgyvendinta socialinė lygybė, studentų, kurie dabar patys moka už studijas, atžvilgiu.

Studentų sąjunga siūlo, kad kol kas nepriimti įstatymo projekto, kol nebus priimtas 2001 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektas ir kol nebus aišku kokios lėšos bus skirtos mokslui ir studijoms.

Nuspręsta Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui.

Pasiūlyti pagrindiniam Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui:

    1. įvertinti Seimo Teisės departamento, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos studentų sąjungos bei Lietuvos studentų atstovybių sąjungos įstatymo projektui IXP-725(3) pateiktas pastabas ir pasiūlymus;

2) gauti Vyriausybės išvadas bei apskaičiavimus kiek valstybės biudžeto lėšų pareikalaus Įstatymo projekte siūlomų nuostatų įgyvendinimas.

    1. Apsvarstytas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projektas IXP-756(2).

Biudžeto ir finansų komitetas antrą kartą svarstė pagal jo pasiūlymus Aplinkos komiteto patobulintą įstatymo projektą.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui Nr. IXP-756(2).

3. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-141

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

V.Saulis R.Palaitis (A.Mikalauskas)

IXP-913

Audito įstatymo 47 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

Alg.Butkevičius G.Vagnorius (A.Mikalauskas)

IXP-186

Biudžetinės sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

Alg.Butkevičius A.Kubilius (A.Brazdilienė)

IXP-1001

Seimo nutarimo "Dėl valstybės garantijos suteikimo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui" projektas

Pasirengimas projekto svarstymui

A.Plokšto R.Palaitis (G.Morkūnas)

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 09 19.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas