Lietuvos Respublikos Seimas

Neeilinėje sesijoje - Seimo Pirmininko inicijuoti Baudžiamojo kodekso papildymai

2001 m. liepos 25 d.

Seimas neeilinėje sesijoje svarstys Seimo Pirmininko Artūro Paulausko parengtus Baudžiamojo kodekso bei Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimus ir papildymus, detaliau reglamentuojančius su operatyvine informacija ir veikla susijusias nuostatas.

Seimo Pirmininkas siūlo Baudžiamąjį kodeksą papildyti nuostatomis, kurios aiškiau apibrėžtų operatyvinės informacijos dėka surinktų įrodymų pateikimą. Priėmus šiuos papildymus, bylose būtų privaloma pateikti duomenis, patvirtinančius, kad įrodymai surinkti įstatymo numatyta tvarka.

Seimo Pirmininkas neeilinei sesijai taip pat teiks svarstyti papildymus, aiškiai apibrėžiančius asmenų dalyvavimą operatyvinėje veikloje. Iki šiol baudžiamajame įstatyme nebuvo apibrėžtas tokių asmenų veiklos teisinis vertinimas, todėl tokie BK pataisymai užpildytų dabar esamą spragą.

Priėmus Seimo Pirmininko siūlomas nuostatas, dalyvavimas nusikalstamuose veiksmuose vykdant teisėsaugos užduotis būtų aiškiai reglamentuotas.

Seimo Pirmininkas taip pat teikia Baudžiamojo proceso kodekso kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, siekiant užtikrinti įsiteisėjusių teismų sprendimų baudžiamosiose bylose patikrinimo galimybę tuomet, kai procesas atnaujinamas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo.

Šiame projekte siūloma nustatyti, kaip turi būti peržiūrimos baudžiamosios bylos po to, kai Europos Žmogaus teisių teismas nustatė, kad nagrinėjant bylą Lietuvoje buvo pažeista Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, nes dabartinis klausimo reglamentavimas nėra pakankamas. Įstatymo projekte numatoma, kokie asmenys galėtų kreiptis dėl proceso atnaujinimo, nustatyta prašymo padavimo ir nagrinėjimo tvarka, atnaujintos baudžiamosios bylos nagrinėjimo tvarka.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2001 07 25.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas