Lietuvos Respublikos Seimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

2001 m. d. Nr.

Vilnius

(Žin., 1999, Nr. 102 - 2921)

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

„Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintos (išaugintos ar perdirbtos) žemės ūkio produkcijos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, atsiskaitymo už šią produkciją sąlygas ir tvarką.

Šio įstatymo nuostatos, reglamentuojančios atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją, taikomos ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) perka iš savo narių jų pagamintą žemės ūkio produkciją."

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,Žemės ūkio produkcijos pardavėjai - ūkio subjektai, parduodantys Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintą (išaugintą ar perdirbtą) žemės ūkio produkciją."

2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,Žemės ūkio produkcijos pirkėjai - ūkio subjektai, tarp jų prekybos ir perdirbamosios pramonės įmonės, perkantys žemės ūkio produkciją perdirbti, apdoroti ar parduoti."

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

,,3 straipsnis. Sutarties forma

Žemės ūkio produkcijos pirkėjai gali pirkti žemės ūkio produkciją tik sudarę su žemės ūkio produkcijos pardavėju rašytines Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas žemės ūkio produkcijos pirkimo - pardavimo sutartis."

4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

,,4 straipsnis. Sutarties sąlygos

Rašytinėje žemės ūkio produkcijos pirkimo – pardavimo sutartyje turi būti nurodyta:

1) produkcijos pavadinimas, numatomas pirkti kiekis, būtinieji kokybės reikalavimai, kaina;

2) pirkimo ir tiekimo tvarka (periodiškumas, reguliariai parduodamos produkcijos tiekimo laikotarpio trukmė bei, šalims susitarus, tiekimo grafikas);

3) atsiskaitymo už patiektą produkciją ir komercinio kredito palūkanų bei delspinigių mokėjimo sąlygos ir tvarka;

4) šalių atsakomybė už pirkimo – pardavimo sutartyje nustatytų sutarties sąlygų nevykdymą;

5) šalių rekvizitai."

5 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 5 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios:

2. Papildyti 5 straipsnio 7 dalį ir išdėstyti ją taip:

,,7. Jeigu už patiektą žemės ūkio produkciją pirkėjas negali atsiskaityti pirkimo - pardavimo sutartyje numatytu būdu per 5 darbo dienas, gavęs raštišką prašymą, jis privalo pasirinktinai ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui išduoti priklausančios mokėti pinigų sumos arba pardavėjo pageidaujamos šios sumos dalies banko apmokamą vekselį ar įrodymą apie papildomą atsiskaitymo įvykdymo užtikrinimą (laidavimo sutartį, garantijos raštą, įkeitimo (hipotekos) sutartį (lakštą)). Palūkanos už vekselio sumą skaičiuojamos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka."

3. 5 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 dalis atitinkamai laikyti 4, 5, 6 ir 7 dalimis

6 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti ir papildyti 6 straipsnio 5 dalį ir išdėstyti ją taip:

,,5. Žemės ūkio produkcijos pirkimas atsiskaitant grynaisiais pinigais įforminamas išrašant specialų žemės ūkio produkcijos pirkimo kvitą. Už šią produkciją atsiskaitoma grynaisiais pinigais pagal kasos išlaidų orderį arba per įmonės atskaitingą asmenį pagal pinigų sumokėjimą įrodantį dokumentą - pirkimo mokėjimo žiniaraštį."

7 straipsnis. 7 straipsnio papildymas

1. Papildyti 7 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip:

,,2. Komercinio kredito palūkanas ir delspinigius mokėjimo ir debeto pavedimuose įrašo šiuos dokumentus išrašantis ūkio subjektas arba bankas pagal sutartį, sudarytą su ūkio subjektu. Kai už gautą žemės ūkio produkciją ūkio subjektas atsiskaito mokamuoju pavedimu, komercinio kredito palūkanų suma šiame dokumente įrašoma iš karto, o kai atsiskaitoma mokėjimo ar debeto pavedimu, bet šios palūkamos neįrašomos, per mėnesį apskaičiuotas komercinio kredito palūkanas žemės ūkio produkcijos pirkėjas sumoka mokamuoju pavedimu ne vėliau kaip iki kito mėnesio dešimtos dienos."

2. Papildyti 7 straipsnį nauja 3 dalimi:

,,3. Kai atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją laikotarpis ilgesnis nei mėnuo, komercinio kredito palūkanas žemės ūkio produkcijos pirkėjas apskaičiuoja kiekvienam mėnesio laikotarpiui po produkcijos gavimo dienos atskirai ir mokamąjį pavedimą bankui pateikia ne vėliau kaip iki tarpusavio sutartyje numatyto laikotarpio pabaigos."

3. 7 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi

8 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

,,8 straipsnis. Atsiskaitymo kontrolė

Apskričių viršininkai arba jų įgalioti asmenys tikrina, ar žemės ūkio produkcijos pirkėjai, laikydamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, sudaro rašytines žemės ūkio produkcijos pirkimo - pardavimo sutartis, apskaičiuoja komercinio kredito palūkanas bei delspinigius ir atsiskaito su produkcijos pardavėjais, taip pat teikia siūlymus Vyriausybei dėl priemonių atsiskaitymų būklei gerinti. Žemės ūkio produkcijos pirkėjai apskričių viršininkams teikia Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą informaciją apie atsiskaitymų už žemės ūkio būklę."

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Teikia:

Lietuvos Respublikos

Seimo narys

Jeronimas Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas